Support voor het onderwijs

Voor de toezicht-houder (de rvt)

Verzorging (ambtelijk) secretariaat, inrichting governance, ontwikkeling toezichtvisie en -kader, begeleiding bijeenkomsten, training rolzuiver en rolvast toezichthouden. Invulling bestuursfunctie op interimbasis

Voor de bestuurder (het cvb)

Verzorging bestuurssecretariaat, ontwikkeling van beleid, begeleiding veranderingsprocessen en juridische procedures. Invulling bestuursfunctie op interimbasis, Ontwikkeling van ondersteunende software.

Voor de directeur/schoolleider

Ondersteuning van en begeleiding bij juridische processen, interimmanagement op schoolniveau, ontwikkeling beleid, ontwikkeling software voor communicatie met ouders, team en bestuur.

Voor managementteam of directieberaad

Training 'de basis van het onderwijsrecht'. Met daarin: een nadere beschouwing op de leerplichtwet; governance en medezeggenschap; passend onderwijs, rechten en plichten, de wettelijke ruimte van de inspectie.

Voor de mr en/of de gmr

Training 'rechten en plichten in medezeggenschap' met daarin ondermeer: het opstellen van reglementen en de verhouding met de intern toezichthouder.

Voor het samenwerkingsverband

Inrichting governance, verzorging (ambtelijk) secretariaat, ondersteuning juridische procedures. Ontwikkeling software voor interne en externe communicatie

Het is pas ondersteuning als u het zo ervaart!

.De voorbereiding van vergaderingen, zorgvuldige en correcte verslaglegging, het inventariseren van besluiten en het initiëren van de bijbehorende acties. Het actualiseren van reglementen en protocollen, consistentie van reglementen en statuten, afstemming van beleid op actuele wet- en regelgeving. Zomaar een aantal taken die in het onderwijs niet altijd prioriteit hebben en toch wezenlijk kunnen bijdragen aan het verzorgen van goed onderwijs. Wij kunnen het voor u verzorgen; professioneel en efficiënt.

Ook voor interimmanagement

Hebt u tijdelijk een ervaren bestuurder of onderwijsmanager nodig? Ook dan kunt u bij SDES terecht.

Onderwijsjurist met ruime bestuurlijke ervaring in het primair onderwijs.

- Mr. Marc van Baast
Senior partner SDES.

Creatieve en ervaren app-ontwikkelaar die begrijpt hoe ict kan bijdragen aan efficiënte bedrijfsvoering.

- Ing. K. van Baast
DevOps engineer SDES.